Browsing Tag

Web Hosting

ଏକ ୱେବ୍ ହୋଷ୍ଟ କିପରି ବାଛିବେ

ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ୱେବ୍ ହୋଷ୍ଟିଂ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କର ଚୟନ ଅନଲାଇନ୍ ଆସିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ, ବିଶେଷତ ଯଦି ଆପଣ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ୱେବସାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି | ହୋଷ୍ଟମାନେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ସାଇଟକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ଏହି…

ୱେବ୍ ହୋଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ଡୋମେନ୍ ହୋଷ୍ଟିଂ

ଥରେ ଆପଣ ଏକ ଡୋମେନ୍ ନାମ କ୍ରୟ କରିସାରିବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ ର ବିଷୟବସ୍ତୁ (HTML, CSS, ପ୍ରତିଛବି, ଡାଟାବେସ୍ ଇତ୍ୟାଦି) ଧାରଣ କରିଥିବା ଫାଇଲଗୁଡିକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ୱେବ୍ ସର୍ଭର ସହିତ ଏକତ୍ର ଗଚ୍ଛିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ | ଥରେ ୱେବସାଇଟ୍ ର ଫାଇଲଗୁଡିକ ଏକ…

ୱେବ୍ ହୋଷ୍ଟିଂ କ’ଣ?

ୱେବ୍ ହୋଷ୍ଟିଂ ସଂଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଏକ ହୋଷ୍ଟିଂ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏହାର ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ୱେବ୍ ସର୍ଭରରେ ସ୍ଥାନ ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ହୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି | ୱେବ୍ ହୋଷ୍ଟିଂ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ଅନଲାଇନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ (କୋଡ୍,…