Browsing Tag

google talk

ଗୁଗୁଲ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗଆଉଟ୍ ଚାଟ୍ ଏବେ “ଗୁଗୁଲ୍ ଚାଟ୍” ହେଇଯାଇଛି

ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଜି ସୁଟ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ପାଇଁ ଗୁଗୁଲର “ହ୍ୟାଙ୍ଗଆଉଟ୍” ବ୍ରାଣ୍ଡିଂର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି | ହ୍ୟାଙ୍ଗଆଉଟ୍ ମିଟ୍ କୁ କେବଳ “ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍” ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯିବା ପରେ, ହ୍ୟାଙ୍ଗଆଉଟ୍ ଚାଟ୍ ସେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାନ ଭାବରେ “ଗୁଗୁଲ୍…