Browsing Tag

google analytics

4 ସରଳ ପଦକ୍ଷେପରେ ଗୁଗୁଲ୍ ଆନାଲିଟିକ୍ସ କୁ ସେଟ କରିପାରିବେ

ଗୁଗୁଲ୍ ଆନାଲିଟିକ୍ସ କିପରି ସେଟ୍ ଅପ୍ କରିବେ ତାହା ଜାଣିବା ହେଉଛି ବୁଝିବାର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ: ଆପଣଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶକ କିଏ | ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରୁ କେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି | ତୁମର ସାଇଟ୍ ବ୍ରାଉଜ୍ କରିବାବେଳେ ସେମାନେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି…