ୱେବ୍ ହୋଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ଡୋମେନ୍ ହୋଷ୍ଟିଂ

0 716

ଥରେ ଆପଣ ଏକ ଡୋମେନ୍ ନାମ କ୍ରୟ କରିସାରିବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ ର ବିଷୟବସ୍ତୁ (HTML, CSS, ପ୍ରତିଛବି, ଡାଟାବେସ୍ ଇତ୍ୟାଦି) ଧାରଣ କରିଥିବା ଫାଇଲଗୁଡିକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ୱେବ୍ ସର୍ଭର ସହିତ ଏକତ୍ର ଗଚ୍ଛିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ | ଥରେ ୱେବସାଇଟ୍ ର ଫାଇଲଗୁଡିକ ଏକ ହୋଷ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀର ୱେବ୍ ସର୍ଭରରେ ଅପଲୋଡ୍ ହୋଇଗଲେ, ହୋଷ୍ଟ ତାପରେ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଟେ |

ଆମେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛୁ ଯେ ହୋଷ୍ଟିଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ କରାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା କିପରି ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରେ? ଡୋମେନ୍ ନାମ ସିଷ୍ଟମ୍ (DNS) ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ୱେବସାଇଟ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ସଠିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର (ସର୍ଭର) ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ଗଚ୍ଛିତ କରେ |

ଡୋମେନ୍ ନାମ ସିଷ୍ଟମ୍ (DNS) ସେମାନଙ୍କର IP ଠିକଣା ସହିତ URL ଗୁଡିକ ସଂଯୋଗ କରେ | DNS ସହିତ, ବ୍ରାଉଜରରେ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶବ୍ଦ ଟାଇପ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଜିବାକୁ ଏବଂ ପରିଚିତ ନାମ ବ୍ୟବହାର କରି ଇମେଲ ପଠାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ | ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ବ୍ରାଉଜରରେ ଏକ ଡୋମେନ୍ ନାମ ଖୋଜନ୍ତି, ଏହାର ଅନୁରୂପ IP ସହିତ ଡୋମେନ୍ ସହିତ ମେଳ ହେବା ପାଇଁ ଏହା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାଏ | ଥରେ ଅବସ୍ଥାନ ହୋଇଗଲେ, ୱେବସାଇଟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏହା IP ବ୍ୟବହାର କରେ | ସବୁଠାରୁ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଭାବରେ, ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବଳ ମିଲିସେକେଣ୍ଡ ନେଇଥାଏ |

ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ, ମାଳଦ୍ୱୀପରେ ଭିଡିଓ ଚାଟ୍, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଭିଡିଓ କିମ୍ବା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କରନ୍ତି, ଏହା ଯାଦୁ ପରି ମନେହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସଫଳତା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଡୋମେନ୍ ନାମ ସିଷ୍ଟମ୍ (DNS) | DNS ହେଉଛି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେଟୱାର୍କ ଯାହା କୋଟି କୋଟି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏବଂ 300 ମିଲିୟନ୍ ଡୋମେନ୍ ନାମକୁ ସଂଯୋଗ କରେ |

Leave A Reply

Your email address will not be published.