ଗୁଗୁଲ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗଆଉଟ୍ ଚାଟ୍ ଏବେ “ଗୁଗୁଲ୍ ଚାଟ୍” ହେଇଯାଇଛି

0 369

ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଜି ସୁଟ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ପାଇଁ ଗୁଗୁଲର “ହ୍ୟାଙ୍ଗଆଉଟ୍” ବ୍ରାଣ୍ଡିଂର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି | ହ୍ୟାଙ୍ଗଆଉଟ୍ ମିଟ୍ କୁ କେବଳ “ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍” ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯିବା ପରେ, ହ୍ୟାଙ୍ଗଆଉଟ୍ ଚାଟ୍ ସେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାନ ଭାବରେ “ଗୁଗୁଲ୍ ଚାଟ୍” ଭାବରେ ନାମିତ ହୋଇଛି | ଏହା କାହାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଯଦିଅ ଲାଗିନାହିଁ , ମେସେଜିଂ ସେବା ସହିତ ଗୁଗୁଲର ଇତିହାସରେ ଏହା ଆଉ ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ |

ଗୁଗୁଲ୍ 2013 ମସିହାରେ “ଗୁଗୁଲ୍ ଟକ୍” ନାମ ପରିବର୍ତନ କରି ହ୍ୟାଙ୍ଗଆଉଟ୍ ଚାଟ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହା ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ହ୍ୟାଙ୍ଗଆଉଟ୍ ଚାଟ୍ ର ନାମ ପରିବର୍ତନ ହୋଇ GChat କରିଦିଅ ଯାଇଛି , ଲାଗୁଚି ସତେ ଯେପରି ଗୁଗୁଲ ତାର ପୁରୁଣା GChat ଦିନକୁ ଫେରୁଛି |

ଗୁଗୁଲ୍ ଚାଟ୍ ରେବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ସମର୍ଥନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ, ଆମେରିକାର ଟ୍ରେଡ୍ ମାର୍କ ଅଫିସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଦି ଭର୍ଜକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା | ଏକ ପୁରାତନ ମେସେଜିଂ ସେବା ପରି ଶବ୍ଦ କରିବା ଯାହା ଗୁଗୁଲ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା, ଗୁଗୁଲ୍ ଚାଟ୍ ନାମ ମଧ୍ୟ ଗୁଗୁଲର RCS ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ସହିତ “ଚାଟ୍” ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ | ଅସ୍ପଷ୍ଟ ନାମିତ “ଚାଟ୍” ମାନକ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମେସେଜ୍ ଆପ୍ ରେ ଆପଣଙ୍କର RCS ସମର୍ଥନ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ |

ଗୁଗୁଲ୍ ଚାଟ୍ ରେବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ସମର୍ଥନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ, ଆମେରିକାର ଟ୍ରେଡ୍ ମାର୍କ ଅଫିସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଦି ଭର୍ଜକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା | ଏକ ପୁରାତନ ମେସେଜିଂ ସେବା ପରି ଶବ୍ଦ କରିବା ଯାହା ଗୁଗୁଲ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା, ଗୁଗୁଲ୍ ଚାଟ୍ ନାମ ମଧ୍ୟ ଗୁଗୁଲର RCS ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ସହିତ “ଚାଟ୍” ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ | ଅସ୍ପଷ୍ଟ ନାମିତ “ଚାଟ୍” ମାନକ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମେସେଜ୍ ଆପ୍ ରେ ଆପଣଙ୍କର RCS ସମର୍ଥନ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ |

Leave A Reply

Your email address will not be published.